Privatlivspolitik

Om 118.dk's privatlivspolitik

Her kan du læse om vores retningslinjer for behandling af personoplysninger - både som bruger på www.118.dk og som registreret person i 118.dk's systemer.
Personoplysninger (persondata, personlige oplysninger) er oplysninger, der kan relateres til en bestemt person (’den registrerede’), som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer, men også oplysninger om f.eks. sundhed mm.
118.dk er ansvarlig for at sikre, at dine personlige oplysninger er beskyttet, når du bruger vores tjenester eller besøger vores butikker og hjemmesider.
På 118.dk følger vi disse principper:

 • Dine personoplysninger skal behandles på en lovlig og gennemskuelig måde.
 • Vi indsamler eller skaber personoplysninger med et specifikt og legitimt formål, som er tydeligt kommunikeret.
 •  Vi indsamler eller skaber kun oplysninger, der er relevante og begrænsede til det, som er nødvendigt til formålet.
 •  Oplysningerne er korrekte og holdes ajour.
 •  Vi opbevarer kun oplysningerne så længe, det er nødvendigt for, at vi kan behandle dem, eller så længe som det kræves af forordningen og loven.
 •  Oplysningerne behandles med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

118.dk’s DPM (data protection manager) er ansvarlig for, at disse principper er opfyldt både på 118.dk, hos vores underleverandører eller partnere, og hos de instanser, som oplysningerne bliver overført til.
Denne privatlivspolitik er i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning, den danske databeskyttelseslov og anden relevant lovgivning.

Hvem kan du kontakte?

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, om hvordan vi behandler dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores Kundeservice via: https://118.dk/info/show/KONTAKT.
Hvis du formoder eller har vished for, at der har været et brud på reglerne om behandling af personoplysninger, kan du også kontakte Kundeservice.
Kundeservice sender eventuelle spørgsmål og klager videre til vores DPM, hvis problemet ikke kan løses af Kundeservice.

Privatlivspolitik for 118.dk

Du bedes læse teksten grundigt igennem.
I Danmark er det lovmæssigt bestemt, at der skal være en landsdækkende nummeroplysningstjeneste. Energistyrelsen har udpeget TDC Group til at levere denne tjeneste under Forsyningspligten i henhold til forsyningspligtbekendtgørelsen.

I forbindelse hermed indsamler og behandler TDC A/S som dataansvarlig en række personoplysninger om telekunder i Danmark fra alle danske teleselskaber i henhold til teleloven § 31. Hertil indsamles også offentlige data fra CVR-registret.
Vores indsamling af nummeroplysningsdata sker i overensstemmelse med Bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser (BEK 435)

Typer af oplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig, i det omfang du har givet disse oplysninger til dit teleselskab. Er der oplysninger fra nedenstående liste, som du ikke har oplyst dit teleselskab, modtager og behandler vi naturligvis ikke disse oplysninger. Vi behandler følgende oplysninger:

 • Telefonnummer
 • Tjenestetype
 • Nummerstart
 • Nummerserie slut
 • Anonymt Abonnement
 • Fornavn
 • Mellemnavn
 • Efternavn
 • Stilling
 • Firmanavn
 • Hemmelig/Udeladt-markering
 • Kommunekode
 • Vejkode
 • Vejnavn
 • Husnummer
 • Etage
 • Dør
 • Lokalitet (bygningsnavn)
 • Bynavn
 • Postboks
 • Postnummer
 • Postdistrikt
 • C/O-navn
 • Udenlandsk adresse
 • Samtykke til videre anvendelse
 • Tilladte videre anvendelser
 • Specifik anvendelse
 • Leverandør
 • Leverandørløbenummer
 • Leverancetidspunkt
 • Bevægelse
 • Bevægelsestype
 • Bevægelsesdato
 • Listeanvendelse
 • Listetype

Se forklaring af ovenstående informationer her: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=136753#B1

Fra Experian modtager 118 data fra CVR registeret:

 • KOB Nummer
 • CVR nummer
 • SE nummer
 • Produktionsstedsnummer
 • Aktieselskabsregisterregistreringsnummer
 • Statuskode (ophørt, aktiv m.m.)
 • Selskabsformskode
 • Selskabsnavn
 • C/O Navn
 • Vejnavn
 • Husnummer
 • Bogstav
 • Lejlighed/sal
 • Postnummer
 • Postdistrikt
 • Kommunekode
 • Vejkode
 • Region
 • Retskreds
 • Ukendt adressemarkering
 • Reklamebeskyttelse
 • Reklamebeskyttelsesdato
 • Telefon
 • Telefon2
 • Telefon3
 • Telefon4
 • Telefax
 • Webadresse
 • Email
 • Antal ansatte-kode
 • Antal ansatte
 • Etableringsår
 • Stiftelsesdato
 • Registreringsdato
 • Vedtægtsdato
 • Børsnoteret
 • Arbejdsgiverstatus
 • Branchekode
 • Branchetekst
 • Regnskabsstart
 • Regnskabslut
 • Valutakode
 • Bruttoomsætning
 • Nettoomsætning
 • Bruttofortjeneste
 • Primært resultat
 • Skat af resultat
 • Resultat
 • Statusbalance
 • Selskabskapital
 • Egenkapital
 • Overskudsgrad
 • Soliditetsgrad
 • Dækningsgrad
 • Kapitalgrad
 • Moderselskabsnavn
 • Moderselskabsland
 • Moderselskabs CVR nummer
 • Kredit rating dato
 • Kredit rating
 • Risikogruppekode
 • Kreditmaksimum valutakode
 • Kreditmaksimum
 • CVR Navn
 • CVR C/O Navn
 • CVR Vejnavn
 • CVR Husnummer
 • CVR Husbogstav
 • CVR Etage
 • CVR Side
 • CVR Postnummer
 • CVR Distrikt
 • CVR Kommunekode
 • CVR Vejkode
 • CVR Region
 • CVR Ansatte på produktionsstedsnummeret
 • CVR Ansatte på CVR Nummeret

Af alle disse virksomhedsoplysninger anvendes kun oplysninger som er sammenfaldende med oplysninger vi modtager fra teleselskaberne (se liste ovenfor).

Automatiske, individuelle beslutninger

Persondata behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilder

Persondata indsamles fra alle danske teleselskaber samt CVR-registret.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af nummeroplysningsdata er følgende:

 • Nummeroplysningsdatabasebekendtgørelsen
 • Telelovens § 14, stk. 2, nr. 4 (forsyningspligt på nummerfortegnelse)
 • Telelovens § 31, stk. 5, nr. 2 (videregivelse af nummeroplysningsdata til alarmtjenester mv.)
 • Forsyningspligtbekendtgørelsen

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Nummeroplysningstjenester og kunder på markedet for nummeroplysningsdata
 • Københavns Brandvæsen
 • Rigspolitiet
 • Domstolsstyrelsen

Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysningerne i dette afsnit er følgende:

 • Telelovens § 31, stk. 5, nummer 2, hvorefter alle informationer stilles til rådighed for offentlige alarmtjenester, politiet, retterne eller restanceinddrivelsesmyndigheden

Alle oplysninger som ikke fra den registreredes teleselskab er markeret som hemmelig, udeladt eller adressehemmelig videregives til datakøbere til brug for nummeroplysningstjenester og vedligehold af eksisterende kundedatabaser og sikring af korrekte kontaktoplysninger i henhold til den såkaldte interesseafvejningsregel. Nummeroplysningsdata kan af den enkelte datakøber altid rekvireres direkte fra den registreredes teleudbyder i henhold til teleloven § 31. Det findes derfor, at være i TDC og datakøberens interesse at personoplysningerne videregives i samlet form, således at datakøberen ikke skal rekvirere oplysningerne fra hver enkel teleudbyder, men i stedet kan rekvirere disse fra TDC, som i forvejen er i besiddelse af nummeroplysningsdataene som følge af Forsyningspligten. I nogle tilfælde vil de videregivne personoplysninger blive anvendt til markedsføringsformål af datakøberen.

Indsigelse mod behandling af personoplysninger

Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er artikel 6, stk. 1, litra f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Den dataansvarlige må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Er du kunde i TDC Group videregiver vi dine nummeroplysninger til nummeroplysningstjenester i EU med mindre dine oplysninger er hemmelige.
Er du ikke kunde i TDC Group videregiver vi ikke dine personoplysninger til andre lande – hverken i eller uden for EU/EØS.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os via http://118.dk/info/show/KONTAKT.

Dataansvarlig:
TDC A/S
CVR-nr. 14773908
Teglholmsgade 1
2450 København SV