Persondatameddelelse

118.dk’s generelle persondatameddelelse

Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger – både som bruger af www.118.dk og som registreret person i 118.dk’s systemer.

Om 118.dk’s persondatameddelelse

Når du bruger 118.dk eller er registreret i 118.dk’s systemer, overlader du nogle af dine personoplysninger til os. I persondatameddelelsen kan du læse, hvilke oplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til. Det er vigtigt for os at passe godt på dine personoplysninger, og vi håber, at du vil tage dig tid til at læse, hvordan vi gør.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

Nuuday A/S, CVR-nr. 40075291, Teglholmgade 1, 0900 København C afgør, til hvilke formål 118.dk må indsamle og behandle dine personoplysninger, og er derfor ”dataansvarlig” i henhold til reglerne om behandling af personoplysninger.

Hvem kan du kontakte?

Hvis du har spørgsmål til denne persondatameddelelse eller yderligere spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores 118.dk Kundeservice.

Hvis du opdager eller har mistanke om, at vi har brudt reglerne om behandling af personoplysninger, kan du også kontakte 118.dk Kundeservice.

118.dk Kundeservice på: 118oplysning@tdc.dk

Du kan også kontakte Nuuday's databeskyttelsesrådgiver (DPO) på: dpo@nuuday.dk

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilket formål?

Som registreret i 118.dk’s systemer, behandler vi følgende personoplysninger om dig, såfremt du har afgivet disse oplysninger til dit teleselskab.

 • Telefonnummer
 • Tjenestetype
 • Nummerstart
 • Nummerserie slut
 • Anonymt Abonnement
 • Fornavn
 • Mellemnavn
 • Efternavn
 • Stilling
 • Firmanavn
 • Hemmelig/Udeladt-markering
 • Kommunekode
 • Vejkode
 • Vejnavn
 • Husnummer
 • Etage
 • Dør
 • Lokalitet (bygningsnavn)
 • Bynavn
 • Postboks
 • Postnummer
 • Postdistrikt
 • C/O-navn
 • Udenlandsk adresse
 • Samtykke til videre anvendelse
 • Tilladte videre anvendelser
 • Specifik anvendelse
 • Leverandør
 • Leverandørløbenummer
 • Leverancetidspunkt
 • Bevægelse
 • Bevægelsestype
 • Bevægelsesdato
 • Listeanvendelse
 • Listetype

Fra Experian A/S modtager vi følgende data fra CVR-registret:

 • CVR nummer
 • Selskabsformskode
 • Selskabsnavn
 • C/O Navn
 • Vejnavn
 • Husnummer
 • Bogstav
 • Lejlighed/sal
 • Postnummer
 • Postdistrikt
 • Kommunekode
 • Vejkode
 • Reklamebeskyttelse
 • Telefon
 • Telefax
 • Webadresse
 • Email
 • Antal ansatte
 • Etableringsår
 • Branchekode
 • Branchetekst
 • CVR Navn
 • CVR Ansatte på produktionsstedsnummeret
 • CVR Ansatte på CVR Nummeret

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine oplysninger for at kunne levere en nummeroplysningstjeneste, som vi har pligt til at levere efter telelovens regler om forsyningspligt på nummerfortegnelse.

Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Dine personoplysninger behandles i en offentlig tilgængelig nummerfortegnelse, med mindre de er markeret som; hemmelig, udeladt eller adressehemmelig.

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilder

Når du bliver registreret i 118.dk’s systemer indsamler vi personoplysninger fra følgende andre kilder end dig selv:

 • Dit teleselskab
 • Experian A/S via CVR-registret

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • En retlig forpligtelse efter § 14, stk. 2, nr. 4 i Lov om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester (Teleloven), til at føre en nummerfortegnelse.

Modtagere af personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Nummeroplysningsdata om Nuuday A/S’ egne abonnenter samt nummeroplysningsdata om Dansk Kabel TV A/S’ abonnenter videregives til enhver som ønsker det. De oplysninger, som videregives, fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 435 af 9. maj 2011 (Nummeroplysningsbekendtgørelsen).
 • Nummeroplysningsdata om alle abonnenter, som er registreret hos 118.dk, videregives til offentlige alarmtjenester, politiet, Styrelsen for Patientsikkerhed, de enkelte retter, kriminalforsorgen og restanceinddrivelsesmyndigheden.
 • Personoplysninger overlades desuden til 118.dk’s databehandlere med henblik på drift af hjemmesiden.

Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysninger er følgende:

 • En retslig forpligtelse efter Telelovens § 31, stk. 1, til at videregive nummeroplysningsdata om egne abonnenter til, til enhver som ønsker det.
 • En retslig forpligtelse efter Telelovens § 31, stk. 6, til at stille indholdet af 118.dk’s systemer til rådighed for offentlige alarmtjenester, politiet, Styrelsen for Patientsikkerhed, de enkelte retter, kriminalforsorgen og restanceinddrivelsesmyndigheden.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Nuuday benytter i forbindelse med overførsel af personoplysninger de relevante retsgrundlag i artikel 44-49 i GDPR. I de tilfælde, hvor der foreligger en tilstrækkelighedsvurdering fra EU-Kommissionen, da vil en overførsel af personoplysninger være hjemlet i artikel 45, stk. 1.
 • I de tilfælde, hvor der ikke foreligger en tilstrækkelighedsvurdering fra EU-Kommissionen, da vil en overførsel af personoplysninger være hjemlet i artikel 46, stk. 2, litra c.
 • Når en overførsel er hjemlet i artikel 46, stk. 2, litra c, så sikrer Nuuday, at overførslen er vurderet i henhold til EDPB’s vejledning 01/2020 om supplerende foranstaltninger, så der sikres effektive supplerende foranstaltninger i den situation, at en Standard Contractual Clause ikke i sig selv sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret.

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring 118.dk’s behandling af dine personoplysninger, skal du kontakte vores Kundeservice 118oplysning@tdc.dk

 

Denne persondatameddelelse er opdateret den 20. Januar 2023